Aquesta normativa és d’obligat compliment per a tots els usuaris del NEXT FITNESS CLUB i el personal del centre vetllarà per tal de què es compleixi.

El club es reserva el dret d’admissió.

Els menors entre 14 i 16 anys, han d’anar acompanyats per un major.

Per als menors entre 14 i 18 anys, és obligatori la subscripció a la modalitat EXPERIENCE i portar una autorització escrita i signada del pare o tutor.

Horari d’obertura dies laborables de 07.00 h a 22.00 h, dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 19.00 h. El gimnàs romandrà tancat el 25/12, l’1/1, 14/3, i 8/9.

Aquests horaris poden ésser modificats per causes d’interès general, en el període d’estiu, vacances de Nadal i/o vigílies de festius.

Per accedir a l’interior de la instal·lació és Imprescindible tenir la quota vigent d’abonat.

Les quotes es carregaran per períodes avançats, entre l’1 i el 5 de cada mes.

Els abonaments de 5, 10 i 15 entrades, tenen una caducitat de 6 mesos.  

L’abonat pot sol·licitar la inactivitat temporal, per malaltia o baixa mèdica, presentant document acreditatiu per un període màxim de 6 mesos consecutius, abonant l’import de la quota mensual establerta (5,00 Euros). Al final del termini se li aplicarà automàticament la quota que li correspongui. Només podrà ésser sol·licitada una vegada a l’any per abonat.

L’abonat no disposarà d’accés a les instal·lacions del gimnàs durant el període d’inactivitat.

Si el soci es dóna de baixa immediatament després d’un període d’inactivitat, tindrà una penalització equivalent a una quota mensual.

Les baixes o qualsevol modificació del contracte, s’hauran de tramitar abans del dia 25 del mes anterior a la finalització de la quota, signant el formulari corresponent i lliurant-ho a recepció.

NEXT FITNESS CLUB no farà cap mena de devolució econòmica de serveis o quotes no utilitzats.

La revisió econòmica de les quotes, es podran aplicar anualment,  comunicant-lo a l’abonat prèviament.

La renovació de la quota és automàtica i indefinida

La direcció del centre podrà modificar el nombre de sessions de les activitats dirigides, el seu contingut i horaris. a més, podrà no impartir-se per impossibilitat de substitució, o per qualsevol altra raó aliena.

En cas d’haver estat abonat abans no haurà de tenir cap rebut pendent,  i si n’hi haguessin, els ha de fer efectiu abans d’abonar-se de nou.

Hi ha una permanéncia mínima de 3 mesos.

A la MODALITAT EXPERIENCE hi ha 6 mesos de permanència mínima.

TARIFA PARELLA: únicament per familiars directes (pares, fills, germans).

No es permet obrir les finestres de cap de les sales del club.

Per temes de seguretat, hi ha un sistema de videovigilància.

NEXT FITNESS CLUB es compromet a respectar el que disposa  la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

FORMA DE PAGAMENT I DEVOLUCIONS

La primera quota s’ha d’abonar en el moment de formalitzar l’alta en efectiu o amb targeta de crèdit.

Domiciliació bancària obligatòria.

La falta de pagament de dos mesos de la quota, comportarà la baixa definitiva de forma automàtica i la pèrdua de la plaça d’abonat, guixeta i tots els serveis adscrits, encara que estiguin vigents.

La pèrdua dels serveis contractats no eximeix el pagament pendent de les quotes. S’hauran de fer efectives dins dels 30 dies següents. En cas contrari es passarà a notificar-ho legalment dipositant a la batllia la part adeudada més les seves respectives comissions bancàries.

Els rebuts retornats pel banc, més el recàrrec corresponent (5,00 Euros) en concepte de despeses de devolució i gestió, hauran d’abonar-se en metàl·lic abans del dia 20 del mes vençut.

L’incompliment d’aquesta normativa suposa la suspensió permanent del dret d’accés.

PROTECCIÓ DE DADES

El sota signant dóna consentiment al personal de la instal·lació a tenir accés a les seves dades personals i mèdiques, per tal de utilitzar-les amb finalitats de treball dintre la instal·lació. Aquestes dades, queden incloses dintre el fitxer de protecció de dades que te ESTATGES S.L.U. empresa gestora de NEXT FITNESS CLUB.

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a la legislació actual, ESTATGES S.L.U. i el Gimnàs NEXT FITNESS CLUB, la signatura d’aquest condicionat, dona el consentiment exprés per poder disposar d’autorització d’ús d’imatge perquè pugui aparèixer en qualsevol medi de comunicació visual a nivell publicitari i/o comercial dins d’un àmbit de difusió nacional i internacional que cregui oportú, sense que es realitzi retribució alguna a aquests efectes, i podrà ésser utilitzat per ESTATGES S.L.U.  i el NEXT FITNESS CLUB per un termini de temps indefinit.

APARCAMENT

El servei d’aparcament s’ha de contractar per franges horàries.

Es poden agafar tantes franges com es vulgui.

S’ha d’abonar per cada franja contractada.

S’ha de pagar un dipòsit per la targeta.

La pèrdua de la targeta, provocarà la seva anul·lació i activació d’una altra. A més de cobrament del dipòsit.

COL·LECTIUS D’EMPRESA

Per obrir un col·lectiu han de ser un mínim de 5 persones que treballin a l’empresa.

S’ha d’acreditar la pertinença a l’empresa.

Hi ha una permanència mínima 6 mesos.

Els familiars directes gaudeixen de les mateixes avantatges del col·lectiu.

Els familiars directes no compten entre els 5 necessaris per crear el col·lectiu.

Si el nombre de socis disminueix per sota de 5, el col·lectiu queda sense efecte i es passen els socis restants a les condicions de quotes habituals.

Únicament hi ha la possibilitat de pagament mensual i individual.

No està permès donar-se d’alta dues vegades en un mateix col·lectiu.

 

CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS

VESTIDORS I GUIXETES

Queda prohibit l’ús de càmeres de vídeo, fotografia o mòbils amb  càmera integrada dins dels vestidors per tal de preservar la intimitat de les persones en tot moment.

Per motius d’higiene, no es poden utilitzar cremes ni altres productes cosmètics. No és permès afaitar-se, depilar-se, rentar-se les dents, tallar-se les ungles, tenyir-se,… o altres pràctiques que afectin la salubritat.

És obligatori utilitzar xancletes de bany a les dutxes.

Es prohibeix fumar, beure begudes alcohòliques o menjar dins dels vestidors.

No és permès rentar la roba ni escórrer el banyador al terra del vestidor.

Cal deixar sempre la bossa, la roba i les sabates dins de les guixetes o a les zones específiques dispossades pel club.

Al tancament de la instal·lació totes les guixetes D’ÚS DIARI que estiguin tancades amb clau seran oberts i les pertinences de dins, es guardaran durant 15 dies.

Les guixetes de lloguer són personals i intrasferibles. No es pot deixar a  ningú en cas de baixa d’abonament.

El llogater d’una guixeta dona consentiment al personal de la instal·lació a tenir accés a la mateixa per qualsevol problema.

El client es fa responsable de la pèrdua de les claus o fent un duplicat  o el centre no tornarà el dipòsit.

El centre no es fa responsable dels objectes dipositats de les guixetes  i tampoc dels que es trobin fora dels mateixos.

ESPAI RELAX

L’entrada a la zona termal és mixta (homes/dones).

Es obligatori l’ús de banyador.

No es permet l’entrada als menors de 16 anys.

Cal identificar-se si qualsevol empleat acreditat del club ho demana.

Per motius d’higiene, no es poden utilitzar cremes ni altres productes cosmètics. No és permès afaitar-se, depilar-se, rentar-se les dents, tallar-se les ungles, tenyir-se,… o altres pràctiques que afectin la salubritat.

No és permès fumar, beure ni menjar.

No és permès l’entrada amb roba ni calçat del carrer.

No és permès portar material de sala a aquest espai.

Cal dutxar-se abans de fer ús de l’espai relax.

Cal portar tovallola a les hamaques.

Cal deixar les sabatilles a l’exterior de la sauna i bany turc.

El club no es fa responsable de l’ús o exposició al bany turc, la sauna o raigs UVA, ni de les possibles conseqüències.

Es guardarà sempre una correcta utilització de l’espai.

 

SALA FITNESS

És obligatori l’ús de la tovallola per posar entre les màquines o altres,  i eixugar  la suor corporal que pugui quedar als aparells.

En les pauses de recuperació entre series, cedir la maquina si hi ha altres persones esperant.

En el cas d’estar totes les màquines de cardio ocupades, el temps màxim d’utilització serà de 30 minuts.

Deixar al seu lloc el material un cop utilitzat.

S’ha de parlar amb el tècnic de sala abans de fer ús per primera vegada dels aparells.

SALA  ACTIVITATS DIRIGIDES

És obligatori utilitzar la tovallola per posar sobre els matalassos  i eixugar-se be la suor corporal.

Al finalitzar la sessió s’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar  a qualsevol material utilitzat. Tot seguit deixar-ho al seu lloc.

SALA  CYCLING

Per motius d’higiene es obligatori portar tovallola.

És obligatori netejar la bicicleta, per higiene i respecte cap a la resta d’usuaris en finalitzar la sessió.

IQ SYSTEM

L’abonament mensual al IQ SYSTEM (màquina de begudes isotóniques), dóna a l’usuari la possibilitat de servir-se begudes isotòniques il·limitadament.

S’ha de tenir l’abonament vigent.

És un servei personal i intransferible.

No es pot omplir les begudes a altres socis que no siguin abonats a l’IQ SYSTEM.